.

Výsledky zápisu do prvního ročníku k základnímu vzdělávání v Základní škole Inspíria ve školním roce 2024/25


Do 1.třídy přijímáme 10 dětí. 

PŘIJATÍ ŽÁCI na základě zveřejněných kritérií s těmito kódy přihlášky:

 • 9393612
 • 2185731
 • 5825947
 • 4675742
 • 1732658
 • 1532264
 • 7225451
 • 6371286
 • 8335742
 • 1731582

_____________________________

Pokud by se uvolnilo místo, budeme kontaktovat náhradníky v pořadí tak, jak jsou uvedeni pod čarou.
 • 6798354
 • 3247257
 • 4296383
 • 1874571
 • 6193425
 • 3341851

ROZHODNUTÍ O ODKLADU povinné školní docházky bylo vystaveno pro děti s těmito kódy přihlášky:

 • 5817759
 • 7513436
 • 1335417
 • 4423156

V Záluží, dne 30. 4. 2024


Zápis a kritéria přijímání žáků pro školní rok 2024/25 


Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 435/2022 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do Základní školy Inspíria s.r.o.

Termín zápisu do 1. ročníku: úterý 9. dubna 2024 - 15:30 – 18 hod. v budově školy ZŠ Inspíria s.r.o.

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme ze stanoviska MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem.

Maximální kapacita prvního ročníku ve školním roce 2024/25 je 10 žáků v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 80 míst v 1. – 9. třídě. Škola si vyhrazuje právo určovat kapacitu jednotlivých ročníků v souladu s dlouhodobou strategií školy, popř. celkovou kapacitu nenaplnit.

K zápisu přicházejí většinou již rodiny, které jsou seznámeny s principy a fungováním ZŠ Inspíria. Noví zájemci se mohou seznámit s koncepcí a školy následujícími způsoby:

 •  informace na webu školy, účast na akcích školy (Dny otevřených dveří atd.), náhledy ve vyučování, informační schůzky s vedením školy, on-line konzultace…

Při zápisu rozhodujeme podle těchto kritérií:

 • Osobní přítomnost dítěte při zápisu - 1 bod
 • Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání dle filosofie a koncepce ZŠ Inspíria (definovaného v Školním vzdělávacím plánu) - 15 bodů

Filosofie a koncepce školy nemusí být vhodná pro každé dítě. Je v souladu se zájmem dítěte, aby u něj bylo ověřeno ještě před nástupem do neveřejné základní školy, že pojetí vzdělávání je vhodné z hlediska jeho osobnostních předpokladů a potřeb i jeho školní připravenosti. Vhodnou volbou školy se zvyšuje pravděpodobnost, že v průběhu vzdělávání zažije dítě školní úspěch, bude se efektivně rozvíjet, a pokud má speciální vzdělávací potřeby, že budou naplňovány.

Specifika ZŠ Inspíria:

 • věkově smíšené třídy
 • výuka i ve venkovním prostředí
 • organický chod školy – bez zvonění, s volným pohybem po škole, s přirozenou mírou hluku…
 • důraz na sebeřízení a samostatnost dětí
 • spoluzodpovědnost dětí za svůj vzdělávací proces
 • zapojení do praktického chodu a fungování školy (úklid, výpomoc s organizací akcí…)
 • úzká spolupráce s rodinou

Míra splnění kritéria předpokladů dítěte ke vzdělávání dle filosofie a koncepce ZŠ Inspíria bude posouzena a ověřena:

 • pedagogickými pracovníky při zápise a při Dni na zkoušku
 • pedagogickými pracovníky z předložených informací o dítěti od zákonného zástupce – Individuální rozhovor se zákonnými zástupci

Vždy se přijímají přednostně děti s vyšším počtem bodů.

Doplňkové kritérium v případě shodného počtu bodů:

 • Kritérium sourozence ve škole
 • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence, v rámci posilování sourozeneckých vazeb, kdy je v zájmu dítěte, aby se vzdělávalo ve stejné škole jako jeho sourozenec.

Postup zápisu:

 1. Vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání elektronicky na webových stránkách školy. Žádost bude možné vyplnit od 27. 3. - 3. 4. 2024, zpřístupněna bude od 27. 3. zde  (čas vyplnění nerozhoduje).
 2. Zápis do školy - 9. 4. 2024 - osobní zápis předškoláčků ve škole - 15:30 - 18 hod.
  • S sebou:
  • Dobrou náladu, předškoláčka
  • K nahlédnutí: občanský průkaz rodičů, rodný list dítěte
  • vytištěná, podepsaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ (viz bod 1)

Povinná školní docházka (PŠD)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Do prvních tříd se mohou zapisovat děti ve věku:

 • 6 let k 31. 8. 2024:
 • dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018,
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.
 • 5 let k 31. 8. 2024:
 • Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
 • dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 - zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 - zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC) + odborného lékaře (např. pediatr) nebo klinického psychologa.

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě, je třeba, abyste vyplnili jak Žádost o přijetí, tak Žádost o odklad PŠD. Žádost o odklad povinné školní docházky (lze podat nejpozději do 30. 4. 2024) ke stažení zde

K žádosti je třeba doložit 2 vyjádření: 

 1. doporučení PPP (pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (speciálně pedagogické centrum) 
 2. doporučení odborného lékaře (např. pediatr) nebo klinického psychologa

Vydání Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Výsledky zápisu zveřejníme do 30 pracovních dnů od ukončení zápisu na webových stránkách školy pod přiděleným číslem vygenerovaným při podání elektronické přihlášky. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Inspíria s.r.o. zveřejněny na vstupních dveřích školy. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno nejpozději 3. 5. 2024. 

Informace pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (metodický materiál MŠMT) - zde

V případě dalších dotazů k zápisům nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.


Přestupy starších dětí

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max. 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy.

Přijmeme starší děti (ve školním roce 2023/24 nastupující) 

 • do 3. třídy - volná kapacita  
 • do 5. třídy - volná kapacita
 • do 6. třídy - volná kapacita
 • do 8. třídy - volná kapacita  

Děti mohou přestoupit do naší školy, umožňuje-li to kapacita školy, optimálně do 30. 6. 2024 - postup zde.