.

Zápisy do 1. ročníku - pro školní rok 2021/22 

Výsledky zápisu do prvního ročníku k základnímu vzdělávání v Základní škole Inspíria ve školním roce 2021/22

 PŘIJATI BYLI zájemci s kódy přihlášky:

 • 2325898

 • 5944512

 • 3326127

 • 4195176

 • 3435872

 • 2795146

 • 9432186

 • 5854347

 • 4275981

ROZHODNUTÍ O ODKLADU povinné školní docházky bylo vystaveno pro děti s kódy přihlášky:

 • 2471584

 • 6282553

Prosíme dostavte se k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí či odkladu do naší školy v úterý 25.května - 9:00 - 17:00.


V Záluží, dne 18. 5. 2021
Martina Kudrnáčová a Jiří Holeček


Zápis dětí do prvního ročníku k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů (vzhledem k aktuální epidemiologické situaci).

Do prvních tříd se mohou zapisovat děti ve věku:

 • 6 let k 31. 8. 2021:
 • dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015,
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.
 • 5 let k 31. 8. 2021:
 • Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
 • dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 - zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 - zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + odborného lékaře (např. pediatr) nebo klinického psychologa.

Postup zápisu:

 1. Vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 elektronicky na webových stránkách školy. Žádost bude možné vyplnit od 19. 4. do 23. 4. 2021, zpřístupněna bude od  19. 4. zde  (čas vyplnění nerozhoduje).
 2. Samotný zápis do školy - vzhledem k epidemiologické situaci  -  bez osobní účasti dětí a rodičů:
  • Doručení Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 do ZŠ Inspíria:
   1. elektronicky - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - odeslaná datovou schránkou (vpcp3u3) či e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem do 29. 4. 2021
   2. poštou - podepsaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání s termínem podání do 29. 4. 2021
   3. osobně odevzdaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - 26. 4. - 28. 4. 2021 v ZŠ Inspíria (9 - 12; 14 - 16 h)

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základního vzdělávání - viz níže

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě, je třeba, abyste vyplnili jak Žádost o přijetí, tak Žádost o odklad PŠD. Žádost o odklad povinné školní docházky (lze podat nejpozději do 30. 4. 2021) ke stažení zde

K žádosti je třeba doložit 2 vyjádření: 

 1. doporučení PPP (pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (speciálně pedagogické centrum) 
 2. doporučení odborného lékaře (např. pediatr) nebo klinického psychologa

Vydání Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Do 30 dnů ode dne zápisu bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí na webových stránkách školy a na dveřích školy. Rodiče přihlášených dětí o tom budou informováni.

Informace pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (metodický materiál MŠMT) - zde

V případě dalších dotazů k zápisům nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.


Přestupy starších dětí

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max. 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy.

Přijímáme starší děti (ve školním roce 2021/22 nastupující) 

-  do 3. třídy - volná kapacita

do 6. třídy - volná kapacita  

Děti mohou přestoupit do naší školy nejlépe do 31. 7. 2021. - postup zde


Kritéria pro přijímání dětí

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

 • Do 1. ročníku je přijímáno max. 10 dětí  

K zápisu přicházejí většinou již rodiny, které jsou seznámeny s principy a fungováním ZŠ Inspíria.

Noví zájemci se mohou seznámit s koncepcí a školy následujícími způsoby:

- informace na webu školy, účast na akcích školy (Dny otevřených dveří atd.), náhledy ve vyučování, informační schůzky s vedením školy, on-line konzultace... 

V případě převisu zájmu o přijetí dětí 

Vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv - ombudsmanky a rozhodujeme zejména podle těchto kritérií (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů 

 • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího  sourozence - v rámci posilování sourozeneckých vazeb 

2. otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů - rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají didaktické postupy školy 

V případě převisu zájmu bude rozhodovat losování.