Naše koncepce   

Naše koncepce

Na všeobecné vzdělávací cíle a obsahy základního vzdělávaní v České republice aplikujeme naši koncepci, jejímž stěžejním prvkem je orientace na přírodu, pohyb a komunikaci. Zahrnuje také inspiraci finským školstvím a filosofií Reggio Emilia

Vnímáme člověka - dítě jako bytost:

 • přírodní
 • společenskou
 • zvídavou
 • duchovní
 • tvořivou
 • lidskou 

od toho se odvíjí, jak naše hodnoty, tak i každodenní fungování.

Ústředí naší koncepce:

 • PŘÍTOMNOST 
 • LOKÁLNOST - vycházet z místa, kde se právě dítě, učitel i škola nachází (fyzicky i psychicky)

 • CYKLIČNOST - vývojové vlny a cykly jedince i jeho okolí

 • POHYB -  (fyzický i psychický) je život, je prostředkem RŮSTU a dětem je přirozené růst

 • SPOLUPRÁCE - koncentrace síly rozvoje

 

 Naše přesvědčení:

 • i my jsme PŘÍRODOU

 • POHYB je prostředkem růstu

 • KOMUNIKACE cestou k druhému

 • TVOŘIVOST nástrojem sebevyjádření

 • VZÁJEMNOST je dobrodružná cesta inspirace a učení

 • VŘELOST klíčem otevření


Naším záměrem: 

 • Je KOMPLEXNÍ ROZVOJ všech těchto složek osobnosti dítěte. Jedině tak může být zajištěna její VYROVNANOST. Aby děti reagovaly ze středu své osobnosti, kde se všechny složky prolínají, pak je reakce plnohodnotná, v souladu s celou bytostí.
 • Aby bylo dítě samo v sobě UKOTVENÉ,
 • svým jedinečným způsobem PROJEVOVANÉ,

 • OTEVŘENÉ nechat se inspirovat druhými a zároveň inspirovat druhé svojí jedinečností.

 • Aby mohlo ve vhodném prostředí rozvinout všechny individuálně možné předpoklady pro jeho šťastný a naplněný život.

Českou pedagogiku

bereme jako pevný základ, tradici a kořeny, které mohou vyživit celý strom kvalitní české školy. Školu nebereme jako samostatný činitel, ale jako součást celku většího. Zejména dle své historie a lokality, která neodmyslitelně patří k dané škole a nabízí dětem podnětné prostředí pro rozvoj sociálních i praktických dovedností, pocit náležení do dané lokality. Dříve nazýváno pocit občanství, který je v dnešní době podceňován a bagatelizován. Míníme, že je dobré vědět, odkud člověk pochází, kde má kořeny, jaká je historie jeho lokality a předků a jací lidé zde žijí dnes, jaká umí řemesla, jaká jsou jejich povolání, dovednosti, jaký je život v obci a jejím okolí nyní. Mohou být pro děti inspirací a motivovat je následně i k jasnější představě o svém místě ve společnosti. 

Vážíme si toho, že můžeme využít budovy bývalé školy v Záluží, kde probíhala výuka do roku 1980. Původní škola byla slavnostně vysvěcena už 28. 9. 1893 na svátek svatého Václava, patrona českého národa. Bude nám ctí toto místo znovu oživit v návaznosti na tradici, s plným vědomím současnosti, ve které se již odráží i široká škála pedagogických poznatků a zkušeností, které se v mezidobí v Čechách i zahraničí udály a které mohou tradiční model českého školství posunout směrem k budoucnosti a přesahu třeba i za hranice státu.