Co . kde . kdy .

Výuka se řídí učebním plánem vycházejícím ze Školního vzdělávacího programu - ŠVP ZŠ Inspíria: "Inspiruji se, inspiruji tě, jsem sám sebou."

UČENÍ

Probíhá v souvislostech s výukou v blocích, postupně se začleněním projektů krátkodobých (týdenních) a dlouhodobých (měsíčních, ročních). Role učitele je dynamická a optimálně se učitelem stávají často děti sami. Jsou vedeny ke spolupráci a podpoře druhých, stejně jako pedagogové, kteří pracují společně.

  • Děti na začátku dne dostávají nabídku - tzv. Menu, ze kterého si vyberou pořadí a posloupnost předmětů, okruhů zájmu během dne popř. týdne, které je potřeba absolvovat v návaznosti na svojí mapu učiva. Učí se tím spoluzodpovědnosti za svůj proces postupu a rozvoje.
  • Důraz je u nás kladen na rozvoj sociálních dovedností a emoční inteligence.
  • Při výuce často využíváme přirozené přírodní prostředí se všemi jeho podněty.
  • Používáme přírodnin a přírodních materiálů k tvoření i výrobě vlastních učebních pomůcek
  • Matematika - Hejného metodou

  • Český jazyk, matematika - skupiny rozděleny dle věku
  • Výuka angličtiny (volitelně - IT, SP, NJ) - optimálně metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning): cizí jazyk - přirozenou součástí školní komunikace, má své místo i v ostatních předmětech a volném čase.
  • Spolupráce s rodilými mluvčími cizích jazyků 
  • Spolupráce s externími odborníky z různých oblastí 

  • Ostatní oblasti (nauka o přírodě, cizojazyčná výuka, umění, pohybové aktivity atd.) - sloučená výuka - děti věkově smíšené

  • PROSTOR

    Vyučování se odehrává v budově školy i mimo ni - na školní zahradě, v přírodě blízkého okolí i na vzdálenějších místech, při výletech a exkurzích.

  • Třída je koncipována do výukových center, která svým zaměřením odpovídají jednotlivým oblastem např. jazykové zaměření, matematický koutek, badatelský, přírodovědný, zeměpisný, atd. Centra se formují také dle potřeby a dle věku dětí.

  • Důležitou součástí školy je Ateliér, ve kterém probíhá tvořivá činnost, která je v hojné míře zastoupena a protkána celým vyučováním.

  • Pro tělovýchovné aktivity máme k dispozici vlastní tělocvičnu v budově školy a nedaleký venkovní sportovní areál TJ Tatran v Třemošné.

  • Uspořádání třídy je pružné dle náplně jednotlivých bloků i celého dne. Je uskupováno dle aktuálních projektů, taky aby splňovalo podnětnost a inspiraci k práci).

  • PROGRAM

    Výuka je složena z výukových bloků (různé časové délky dle charakteru, náplně a tématu a zvolené oblasti, aktivity) 

    Hodně vycházíme z aktuálního nastavení dětí.

  • Den zahajujeme pohybem, hrami, zpěvem, tancem... společným kruhem
  • Den má pevné body v podobě jídelních a odpočinkových časů, které jsou rituálním způsobem dodržovány.
  • Struktura týdne se v zásadních tématech opakuje.
  • Např. PO - pohybové, ÚT - badatelské, ST - cizojazyčná výuka, ČT - tvořivé, PÁ - den výletní, exkurzní.

  • Velkým řídicím prvkem programu je také aktuální počasí a roční cykly.