Šablony III.

Šablony III. _ZŠ Inspíria 


Název projektu: ŠABLONY III. - ZŠ INSPÍRIA

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022675

Šablony (aktivity) projektu:

3.II/12 - Projektový den ve výuce (9 šablon) Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníkův oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

3.II/13 - Projektový den mimo školu (7 šablon)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníkův oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

3.II/14 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ (2 šablony)

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi. Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému.

3.II/9b - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů (1 šablona)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníkův oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.