.

Zápisy do 1. ročníku - pro školní rok 2022/23 

Výsledky zápisu do prvního ročníku k základnímu vzdělávání v Základní škole Inspíria ve školním roce 2022/23

Přijatí žáci na základě zveřejněných kritérií s těmito kódy přihlášky:

 • 4287293
 • 5186315
 • 3365489
 • 6234542
 • 6427981
 • 2585699
 • 6951779
 • 6713278

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI ODKLADU a PŘIJETÍ k povinné školní docházky bylo přerušeno pro děti s těmito kódy přihlášky:

 • 9155632
 • 4189254

Nepřijatí žáci na základě zveřejněných kritérií s těmito kódy přihlášky:

 • 1432769
 • 4132498

V Záluží, dne 2. 5. 2022

Mgr. Ing. Martina Kudrnáčová

ředitelka školy


Do prvních tříd se mohou zapisovat děti ve věku:

 • 6 let k 31. 8. 2022:
 • dítě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.
 • 5 let k 31. 8. 2022:
 • Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
 • dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022 - zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023 - zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC) + odborného lékaře (např. pediatr) nebo klinického psychologa.

Postup zápisu:

 1. Vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání elektronicky na webových stránkách školy. Žádost bude možné vyplnit od 1. - 3. 4. 2022zpřístupněna bude od  1. 4. zde  (čas vyplnění nerozhoduje).
 2. Zápis do školy -  4. 4. 2022 - osobní zápis předškoláčků ve škole - 16 - 18h
  • S sebou:
  • Dobrou náladu, předškoláčka
  • K nahlédnutí: občanský průkaz rodičů, rodný list dítěte
  • vytištěná, podepsaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ (viz bod 1)

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základního vzdělávání - viz níže

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě, je třeba, abyste vyplnili jak Žádost o přijetí, tak Žádost o odklad PŠD. Žádost o odklad povinné školní docházky (lze podat nejpozději do 30. 4. 2022) ke stažení zde

K žádosti je třeba doložit 2 vyjádření: 

 1. doporučení PPP (pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (speciálně pedagogické centrum) 
 2. doporučení odborného lékaře (např. pediatr) nebo klinického psychologa

Vydání Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Do 30 dnů ode dne zápisu bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí na webových stránkách školy a na dveřích školy. Rodiče přihlášených dětí budou informováni.

Informace pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (metodický materiál MŠMT) - zde

V případě dalších dotazů k zápisům nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.


Přestupy starších dětí

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max. 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy.

Přijmeme starší děti (ve školním roce 2022/23 nastupující) 

 • do 2. třídy - volná kapacita  
 • do 4. třídy - volná kapacita
 • do 7. třídy - volná kapacita  

Děti mohou přestoupit do naší školy nejlépe do 31. 7. 2022. - postup zde


Kritéria pro přijímání dětí

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

 • Do 1. ročníku je přijímáno max. 10 dětí  

K zápisu přicházejí většinou již rodiny, které jsou seznámeny s principy a fungováním ZŠ Inspíria.

Noví zájemci se mohou seznámit s koncepcí a školy následujícími způsoby:

- informace na webu školy, účast na akcích školy (Dny otevřených dveří atd.), náhledy ve vyučování, informační schůzky s vedením školy, on-line konzultace... 

V případě převisu zájmu o přijetí dětí 

Vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv - ombudsmanky a rozhodujeme zejména podle těchto kritérií (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů 

 • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího  sourozence - v rámci posilování sourozeneckých vazeb 

2. otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů - rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají didaktické postupy školy 

V případě převisu zájmu bude rozhodovat losování.